1/22/2003
درستايش بربري:ازاتوبوس اداره جاماندن،هفتادتومن دادن ويک عددبربري فرداعلاخريدن،به فروشنده که ازپشت دريچه مي گويدگابل نداره لبخندزدن،زيربرف راه رفتن وبربري گاززدن وبراي گنجشک هايي که غبطه مي خورندتکه هاي طلايي بربري انداختن!!به راستي چه شکوهي داردبرف وگرماي بربري!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا