1/25/2003
احمدعاشورپور:دوست دارم درهواي آزاددرکنارموج شکن زادگاه ام بندرانزلي کنسرتي برگزارکنم.
بامدادک:تي جانا قوربان آباي جان!!!

محسن کديور(معروف به آخوندالکترونيک!!):باکمال قدرت برمباني ديني مان پافشاري مي کنيم زيراهرعزتي داشته ايم ازاين مباني ديني بوده است.
بامدادک:مواظب باش زياد فشارندي له مي شه اين دکان دونبش دين!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا