1/27/2003
همبستگي:دوست گرامي خسن آقاي گل چندي پيش آستين بالا زدتاگونه اي همبستگي صنفي ميان وب لاگ نويسان پديد آوردکساني راهم نامزدچنين کاري کرد که يکي هم نگارنده اين صفحات بود.من درنخستين گام چيزهايي که به ذهن خودم رسيدبه صورت پيشنهادارايه مي دهم تاشايداين موج راه بيفتد.
پيشنهاد هايي براي همبستگي وب لاگ نويسان:
*تعيين اهداف(بهکردشرايط وب لاگ نويسي،همبستگي ،گسترش دادن وب لاگ نويسي،دفاع ازآزادي بيان ونشر،مبارزه با سانسور،پشتيباني ازهمه ي وب لاگ نويسان به ويژه کساني که تحت پيگردقرار مي گيرندُ)
* تعيين نام(کانون ياانجمن يااتحاديه وب لا گ نويسان ايراني)
*تعيين نشان مناسب(بازتاب دهنده تفکر،قلم ودفاع ازآزادي)
* تعيين جايزه ي سالانه براي ترين ها
* تصميم گيري درباره ي حقوق مالکيت معنوي
* تعيين شرايط عضوگيري
*فعاليت هاي بين المللي(ارتباط گرفتن با اتحاديه هاي مشابه ي جهان ونهادهاي مدني بين المللي)
*چگونگي برگزاري همايشِ،گردهمايي وکنگره ها به صورت مجازي وحضوري
*زمينه سازي براي چاپ گزينه هاي وب لاگي درزمينه هاي گوناگون(شعر،طنز،داستان،تحليل...)
*ايجادصندوق براي پيش برداهداف
*آموزش وب لاگ نويسي
*تعريف نهادهاي زيرمجموعه ازقبيل هيات دبيران،کارگروه ها وچگونگي انتخابات براي اعضاي آن ها
*ايجاد پايگاه وب مناسب
*تهيه خبرنامه اينترنتي مناسب
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا