2/09/2003
يادداشت های جلادباشی:يادداشت های جلادی که395 نفرزن ومردازقالپاق دزد گرفته تاتروريست های سياسی راطی 40 سال شغل شريف جلادی برای دولت فرانسه باگيوتين گردن زده بود به بهای 92000 دلاردرپاريس به فروش رفت.جالب اين است که متصديان حراج کم تر از يک پنجم اين پول را برای دست نوشته های جناب جلاد که آناتول ديبلر نام داردتعيين کرده بودند.دراين دست نوشته ی 200 صفحه ای تمام ريزه کاری ها آمده است ازشرح مکان اعدام وآب وهوای روزاعدام بگيرتانام،جرم وروند محاکمه ی اعدامی ها.جناب جلاد شغل اش راازپدروپدربزرگ اش به ارث برده بود!!می بينيد فقط سلطنت موروثی نيست!!جلادباشی گرامی سرانجام نيز هنگامی که داشت به سوی سکوی گيوتين می رفت تاجان محکومی رابگيردبراثرحمله ی قلبی ازپادرآمد وبه لقاالله پيوست .شش ماه پس ازآن که جناب جلادباشی ريق رحمت راسرکشيد، درفرانسه اعدام درملاء عام ممنوع شدوبساط اعدام رادرحياط زندان ها برپامی شد.سرانجام نيز مجازات اعدام درفرانسه درسال 1981 لغوشد(خدانصيب ميهن آريايي اسلامي کند!!بابازيادهم عقب نيستيم ازفرانسه!!بيست ودوسال ناقابل!!).عکس های عروسی جناب جلاد باشی وبرخی ازنامه های خصوصی اش نيزجزوحراج بود. نام خرپولی که اين مجموعه راخريداعلام نشده است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا