2/27/2003
انتخابات شورا:اين چندروزه هی باخودم دودوتاچهارتا می کنم که می صرفد به خاطريک نفرشناسنامه را به مهرانتخابات آغشته کنم يا نه؟!!!آن يک نفرهم علی رضا رجايی است که خيلی دوست داشتنی است!!سرانجام چاره ای نديدم جزاستخاره کردن!!خواستم بروم سراغ قرآن ديدم نجاستی که امثال من به آن آغشته اندباچشمه ی کوثرهم طهارت پذير نيست!!هرچه گشتم دستکشی چيزی پيداکنم پيدانکردم که نکردم!!ناگهان به ياداستخاره ی تلفنی افتادم!!اين دربزن آن دربزن،سرانجام شماره ی يکی ازاين استخاره چی های تلفنی رايافتم!!زنگ زدم آخوندی(لابد)گوشی رابرداشت !!ازاين هايی که برخی واژه هاراجوری تلفظ می کنند که ناف شان بجنبد ومقعدشان بچرخد!!متاسفانه استخاره بدآمد!!بااين همه بازهم به دل ام ننشست گفتم مباداباخلوص کامل نيت نکردم!!همين طوردل چرکين بودم تااين که ديشب علی رضارجايی به خوابم آمد!!(به جان شما سوگند!!شام سنگين نخوردم!!نون وپنير وگوجه!!!)خودش به من گفت هرروشنفکری بايد براساس تحليل خودش رای بدهد!!خداپدرش رابيامرزد که ماراتحت فشارقرارنداد!!به هرحال نتيجه گيری من اين شدکه نمی صرفد به خاطريک نفرشناسنامه ام وانگشتم راجوهری کنم!!اميدوارم امشب تاج زاده به خوابم نيايد ودرمورددمکراسی شورايی وپدرطالقانی موعظه نکند!!
ناگفته نماند که تحريم انتخابات حق هرکسی است ولی مزدورونادان خواندن کسانی که درانتخابات شرکت می کنند به دورازروشن انديشی ودنباله روی ازعوام است!!اگرکسانی مانند شبح درانتخابات نامزد می شدندبه آن ها رای می دادم!!اميدوارم من هم اگرنامزد می شدم شبح به من رای می داد!!!درشرايط کنونی رای ندادن به احتمال زياد کارسازتراست اما نبايد فراموش کرد نمی توان به طورقطع براين گزاره صحه گذاشت!!
پ . ن:ديروز غروب جوشکاران آمده بودندبرای پنجره های خانه امان حفاظ بگذارند(ازدست اين مرتيکه بامدادک!!).سه نفربودندپرولتاريای پرولتاريا!!بوی جوراب شان آدم راخفه می کرد!!يکی شان می گفت رسول خادم هم می خواد نماينده ی شورا بشه!!مردحسابی برو کشتی خودتو بگير!!هرسه تاشان می گفتند رای دادن يعنی ديوانگی!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا