2/02/2003

آينده نگري ازنوع افغاني:درپايتخت ميهن آريايي اسلامي سرايداربيشترساختمان هابرادران افغاني هستند.بسياري شان خيلي باحال هستند.دريکي ازساختمان هايي که هرچندگاهي گذارم مي افتديکي ازهمين افغاني هاي باحال سرايداراست.ازسيماوپوشاک اش نمي توان به مليت اش پي برداماهمين که زبان بازکنددرمي يابي اهل کجاست.اتاق شماره ي صفرپنج رامي گويدصيفيرپنج!!!اهل مطالعه است گيرم اندکي باپسندروزفاصله داردوبيشتربه سراغ نويسندگان قرن نوزدهم مثل بالزاک وغيره مي رود!!چندروزپيش ديدم داردکتاب انگليسي درسفر رامي خواند.گفتم :خيراست مي خواهي به بلادآمريکا ياانگلستان سفرکني؟!!گفت :نه ،مي خواهم وقتي که امريکايي ها به اين جا مي آيندبتوانم باهاشان حرف بزنم!!خداياصدهزارمرتبه شکرکه انگليسي دست وپاشکسته اي بلديم که وقتي سربازان آمريکايي واردميهن آريايي اسلامي شدند به اشان بگوييم :٬هي مستر!!فاک يور گاد!!٬

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا