2/03/2003
مرزبندي باالحاد!!!:ديشب سيدحسن خميني سرسلسله ي خوش تيپ مک کويين هاي صنف روحانيون ميهن آريايي اسلامي که به گمان بسياري ازخانم ها اگرترک لباس کندوصورتي صفا بدهد بسيارخوردني است وپوز آلن دولن راکه نزند ،دست کم روي برادپيت را کم مي کند ،داشت خاطره تعريف مي کردازروزهاي آغازين اين انقلاب خيانت شده.دربخشي ازسخنان اش مي گفت :روز۲۵ بهمن يعني سه روزپس ازپيروزي انقلاب چريک هاي فدايي خلق درخواست کردند که بيايند باامام بيعت کنند.امام نپذيرفت وگفت که اين گروه الحادي هستند.برخي بزرگان ازجمله آقاي هاشمي رفسنجاني گفتند ده روزهم نشده است که درگفت وگو باخبرگزاري ها ازآزاد بودن کمونيست ها گفتيدحالابدمي شودکه آن هارا نپذيريد.اما پاسخي که دريافت کردند اين بود:آن موقع مي خواستيم طاغوت راسرنگون کنيم وبه همه ي گروه ها نيازداشتيم ولي الان که پيروزشده ايم بايدمرزبندي باالحادراحفظ کنيم.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا