2/06/2003
انقلاب وپدربزرگ: نام سيدصادق خلخالی که اين روزها می گويد صدام حسين آدم فوق العاده ای است(لابدبه قول عوام چون خيلی خايه دارد!!) وسالگردانقلاب هميشه مرا به يادپدربزرگ ام می اندازد!!پدربزرگی که درجوانی با لوتکا(قايق) برای ميرزاکوچک خان اسلحه می بردودرپيری باآن کلاه لنينی اش برايم تعريف می کردکه چطوراسلحه هارادرون آبچين(پلاستيک) مي پيچيدندوزيرلوتکا وصل می کردند!! پدربزرگ تاهنگامی که جوان بودمثل آب خوردن عرق می خوردودرپيری هم به نوازندگی روآورد!!نوازندگی نی !! منقل به وافورسوزن به گوشم!!پيش ازانقلاب خيانت شده ی بهمن به تمام ترياکی های قهارکوپن داده بودند.پدربزرگ هم کوپنی داشت وعالمی برای خودش!!انقلاب که شدپنجم دبستان بودم وعلی رغم بچگی خيلی چيزها توی کت ام نمی رفت!!نمی توانستم بپذيرم که عکس کسی توی ماه باشدحتی اگرسيداولادپيغمبرباشد.نمی توانستم بپذيرم که وجودتارمژه ای درصفحه ی فلان قرآن نشانه ی پيروزی انقلاب باشد!!نمی توانستم بپذيرم که آخوندهامقدس اندوفراترازآدم های عادی!!اين ها رابی پروا هم به زبان می آوردم!!پدربزرگ نشئه ازترياک هم می گفت"کفرنوگو!!بام فوکورده!!"(کفرنگوسقف می آد پايين!!). سيداولادپيغمبر که می گفت "شاه بايد برد!!!" پدربزرگ می گفت"راس گويه ده!! سيداولادپيغمبر.بوشو د آبای !!مردوم تره نخايد ده!!" (راست ميگه ديگه سيداولادپيغمبر.برو برادر!! مردم ترا نمی خواهند!!)
شاه رفت!!سيداولادپيغمبر سوارکارشد.کوپن های ترياک قطع شد!خلخالی واردميدان شد.برای اش چريک وترياکی فرقی نداشت.پدربزرگ بساط منقل ووافورراجمع کرد!!ترياک راباآب قاطی می کردومی خورد!!آبی قهوه فام وبسياربدرنگ!!ترياک راازبازارآزاد می خريد وزيرخاک باغچه پنهان می کرد!!
يک روزتلويزيون داشت سيد اولادپيغمبررانشان می دادپدربزرگ گفت"ان ده ازکايه بومو دکفته امه جان!!بوشو ده آبای!!ملت تره نخايد !!" (اين ديگه ازکجا اومدافتادبه جان ما!! .برو برادر!! ملت ترا نمی خواهند!!)
من هم فوری گفتم"کفرنوگو آقاجان !!بام فوکورده!! "(کفرنگوپدربزرگ !!سقف می آد پايين!!)
هنوز هم دراين همه سال نگاه غضبناکی که به من انداخت ازيادم نرفته!!
بخت يارش بودکه زودفلنگ راازاين دنيابست وبه لقاالله پيوست!!درهمان سال پنجاه وهشت!!جنگ(ببخشيد دفاع مقدس!!) را نديد وهزاران بلايای ديگررا!!البته اگرالان بودازلحاظ نشئه جات مشکلی نداشت گيرم که خلوص ترياک های کوپنی رابايد به خواب می ديداماخلخالی کرک وپرريخته احتمالا کلی مايه انبساط خاطرش می شد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا