2/09/2003
رييس جمهور:به تسامح می توان گفت رابطه ای ديالکتيکی بين کتاب وآگاهی وجوددارد
بامدادک:بين ربودن نويسندگان وآگاهی چه طور؟البته باتسامح!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا