2/15/2003
کمبودپنجه بوکس وآواي گوز پشه ها!!:درميهن آريايي اسلامي آميزه هاي گوناگون تعطيلات ثابت(روزهاي شمسي) ومتحرک!!!(روزهاي قمري) هم حکايتي است.امسال هم تعطيلي عيدقربان(آقا يکي ازبرادران پشمالو ازمن علت تعطيلي چهارشنبه راپرسيدگفتم نمي دونم عيدغديره يا قربان!!!قيافه اش ديدني بود!!گمونم براي آمرزش من زيرلب شروع کردبه ذکرخواندن!!!) چسبيد به تعطيلي ۲۲ بهمن وپنج شنبه وجمعه !!جاي تان خالي بودچنان اوقات گه زده ي فراهم شدکه بيا وببين!!خدابه دادم رسيد که دونوارجديد شاملو راخريده بودم واين چندروزسروساماني به اوقات سگي مان داد!!(٬درآستانه ٬ و٬ مدايح بي صله ٬باصداي خودشاملو وموسيقي حنانه.خيلي باحال است !!اگرگوش نداده ايد حتما بخريد!!روي لوح فشرده هم هست،قابل توجه لوح مندان!!ما که ضبط منديم!!).سعادت نداشتيم درتظاهرات دشمن کوب ۲۲ بهمن هم شرکت کنيم!!يعني سعادت که داشتيم پنجه بوکس گيرمان نيامد!!بدون پنجه بوکس هم مشت کوبيدن بردهان استکبارلطفي ندارد!!ملت بي انصاف ريختندهرچه پنجه بوکس بود خريدند!!تاحالا شده شب يلدا ديرسراغ هندوانه فروشي ها رفته باشيدوهمه ي هندوانه ها رابرده باشند!!
راستي الله اکبرشبانه هم خيلي جالب بود!!باهزارضرب وزورمرتيکه بامدادک راخواب کرده بوديم که تلويزيون شروع کردبه الله اکبرگويي!!فوري خفه اش کرديم تاصداي الله اکبررابه طورزنده بشنويم!!ازديوارصدابلند شداماازهم محله اي هاي بي غيرت ماصدايي برنخاست!!راستش رابخواهيددرسکوتي که حکم فرماشده بودصداي گوز پشه ها راهم مي شنيديم!!(نمي دانم توي چله ي زمستان چرا خانه امان پشه باران شده است!!جل الخالق!!اميدوارم کاربه پشه بند يا به قول گيلک ها پشدام نکشد!!).ده دقيقه ازالله اکبرگويي سيماي لاريجاني گذشته بود که بچه تخس محله شروع کردن به عربي بلغورکردن!!چه چيزها که نمي گفتند!!ازخواندن جمله هاي فارسي باصوت قرآني(ولگدزدم به پاي ات!!) بگير تاکلمات نخراشيده وآب نکشيده ي عربي!!ذليل مرده ها!!(ياددوران دبيرستان افتادم که سربه سرمعلم عربي مان مي گذاشتيم که آخوند معقولي بود!!چي گفتم آخوندمعقول!!کوسه ي ريش پهن!!به بيچاره مي گفتيم استاد مي شه تمام صيغه هاي فعل کفکف راصرف کردبي آن که دهان آدم کف کند!!خدايا ازسرتقصيرات ما بگذر!!)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا