2/16/2003
انبوه شکاف ها:زندگي اجتماعي دستخوش شکاف هاي فراواني است ازشکاف طبقاتي(همان فاصله ي طبقاتي معروف) بگير بياتابرسي به شکاف ديجيتالي(فاصله ي ديجيتالي؟!!) که نورسيده است!!شکاف زنان ومردان هم که ازديربازبوده است اين روزهاخوشبختانه!!بحث کوي وبرزن است وموضع گيري درباره اش پسندروز!!اين شکاف يکي ازشکاف هاي مهم درجهان وميهن آريايي اسلامي است.دراين گزاره بايد هم به صفت شمارشي يکي توجه داشت هم به صفت مهم!!بي توجهي به هرکدام ازاين ها درغلتيدن دردامچاله ي فمينيسم مبتذل يا بي حسي مردانه است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا