2/17/2003
سیاهان آمريکا:روزهای نخست به قدرت رسيدن آقابوشه پسر؛بسیاری حضورجانورانی مانند کالین پاول و کاندوليزا رايس رانشانه ی بهبودوضع سیاهان درينگه ی دنيا خواندند.درحالی که این جنابان تنها به خاطرنگرش ارتجاعی شان توانستند به حلقه ی قدرت راه یابند.آن هنگام ديدگاه ها ی شان هنوزچندان نمایان نشده بودامااینک پس ازدرفشانی هایی فراوانی که کرده اندنگرش شان تااندازه ی بسياری برهمگان آشکارشده است .نژادپرستی سرشت سرمایه داری است واین گزاره درگذرسالیان بارهامحک خورده است ودرستی اش ثابت شده است.چندروزدیگر۲۲فوريه؛ سی وهشتمین سالگردترور مالکوم ایکس ازفعالان دفاع ازحقوق سیاه پوستان آمريکا است؛کسی که معتقد بودسرمایه داری تنها زبان زوررامی فهمد .نژادپرستان درسال ۱۹۶۵ترورش کردند.ازآن هنگام تاکنون وضع سیاهان چندان تغییر نکرده است گیرم که ازمیان شان برنده ی اسکارياوزيرخارجه هم سربرآورده باشد.وضعیت مردم عادی همان است که بود.می گویید نه؟!!نگاه کنید به آماری که به تازگی انجمن ملی شهرنشینی امریکا منتشر کرده است:
* نزدیک به ۳۳ درصدسیاهان آمرِيکا فقيرند
* نزدیک به ۵۰ درصدکودکان سیاه پوست آمریکایی درفقرکامل بزرگ می شوند
* نزدیک به ۳۰ درصد خانواده های سیاه پوست فقیرند.
* بیش از۵۵ درصد خانواده های سیاه پوست تحت تکفل زنان؛ درفقر به سر می برند
* ازهنگام مرگ مالکوم ایکس تاکنون به میانگین درآمد خانواده های سیاه پوست رقم ناچیز۲۷۲ دلارافزوده شده است.این رقم برای سفیدپوستان ۲۴۳۴ دلاربوده است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا