2/22/2003
انتخابات شورا:به سلامتي تبليغات انتخابات آغاز شدودروديوارشهررنگارنگ شده است.ازهمه شيک ترپوسترتبليغاتي کارگزاران است:دماوند+برج ميلاد+دشت لاله خيز+اسکلت آسمان خراش +کلمه قصاري ازکرباسچي.پوستربه خوبي بيان گر صفت اصلي صاحب خودش است:جاکشي سياسي!!
يکي ازنامزدها ابتکارجالبي زده است تبليغات اش رابا پست الکترونيکي برايم ارسال کرده است همراه باعکس مکش مرگ مايي ازخودش.بابااين ملت داردخوب پيشرفت مي کندارواح عمه اش.
اين جورکه بوش مي آد ازپيروکلان تاخردوجوان رفته ان توکارتحريم انتخابات!!من ازتحريم هاي کتره اي بدم مي آيد.همه جاهم مي گويم اگرنامزددرست وحسابي درميان نامزدها ببينم راي مي دهم!!همه به ريش نداشته ام مي خندند!!مي گويند یافلان جات خله یاجیره خواررژيمی!!!من سرحرف ام ایستاده ام اماخداوکیلی به نامزدها که نگاه می کنی یخ می کنی!!هرچه نان به نرخ نانوثانیه خور؛جاکش؛بی بخار؛مترسک؛فاشیست و...آمده نامزد شده است!!دریغ ازيک انسان درست وحسابی!!هرکی می شناسه معرفی کنه!!
راستی جبهه ی مشارکت هم نخستین شماره ی روزنامه اش رادرآورد.لابدبرای هیزم ريختن درون کوره ی انتخابات شورا!!اسم اش راگذاشته اند یاس نو!!منظورشان چیست ازياس؟!!نومیدی یاگل یاس(خاتمی انگارنیم نگاهی به هويداداردارکیده راکرده یاس!!)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا