2/24/2003
کنعان مکیه(مغزمتفکرمعارضان عراقی!!!):رابطه ی ایران ومعارضان را می توان تقويت کرد.به ويژه اگرایران هم به اندازه ی کافی شجاع ومدیرباشد که البته به اراده ی خاصی نیازدارد،که هرآن چه راپس پرده می کند به شکل عمومی بیان کند یعنی حمایت ازجنگ...این اثربرق آسایی برروابط ایران وامريکا خواهد داشت وبرای همه خوب است.
مقام معظم رهبری:امريکا به خاطرمنافع نامشروع اش می خواهد به عراق حمله کند.
بامدادک:ماکه گه گیجه گرفتیم !!یکی به دادمابرسد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا