2/27/2003
علی اکبرموسوی خويينی: درموردبازداشتگاه هايی که زيرنظرسازمان زندان هانيستند پی گيری هايی کرديم وبه اين تقسيم بندی رسيديم: بازداشتگاه های تحت کنترل حفاظت اطلاعات ودژبان ارتش، بازداشتگاه های تحت کنترل حفاظت اطلاعات ودژبان سپاه ، بازداشتگاه های تحت کنترل نيروی مقاومت بسيج وقرارگاه ثارالله و بازداشتگاه های تحت کنترل حفاظت اطلاعات وزارت دفاع.
بامدادک: به اين می گن تکثر!!
محسن مخملباف:اين روزها بسياری ازمردم درخيابان های کابل به نيکی ازدکتر نجيب الله آخرين رييس جمهورکمونيست کشورشان ياد می کنند ودرحالی که ازکشته شدن اش متاسف اندباحسرت می گويند که خدابيامرزدش که بسياربه ماخدمت کرد
بامدادک:نوربه قبرش بباره!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا