2/03/2003
راستي راستي درچه قرني به سرمي بريم؟!!!دورازجون!!ناخوشي سبب شدچندروزي درخانه بمانم!!آميزه اي ازدندان دردوسردرد!!!يکي ازدندان ها ي کرسي که درروزگارسرجواني پرکرده بودم بازي درآورد!!گمانم چندده هزارتومني تويش گيرکرده است!!درددندان وآتش سوزاندن هاي بامدادک از يک سو وبرنامه هاي تلويزيون ميهن آريايي اسلامي وماه پاره هاي تهرانجلسي ازسوي ديگر نمي گذاشت ازفرصت استفاده کنم وچيزدندان گيري بخوانم يا بنويسم.کون اتت راهم که به تلويزيون بکني گوش ات را که نمي تواني ببندي !!تلويزيون هاي لس آنجلس هم که قربان شان بروم فقط حرف است ونمي دانم چراراديو راه نمي اندازند به جاي تلويزيون!!
توي عالم خودم بودم که عيال گفت برنامه ي دکترمحمدعلي اکبري که باارسال انرژي وامواج مثبت خلايق رادرمان مي کندآغازشده است!!!کنجکاوشدم وکون ازتلويزيون برگرداندم !!ببينم اين امام زاده ديگرکيست!!مردي سبزه باپوشاکي ساده بودکه مي کوشيدلحن اش آکنده ازخلوص وصميمت باشد.درآغازبه تلفن هاي اين سروآن سرعالم پاسخ داد!!يکي زنگ مي زدکه من کج مي ريدم جناب دکترراستش کرد!!يکي ديگرزنگ مي زدکه دست ازاين شامورتي بازي هابردار!!(مي دانيدکه جامعه ي چندصدايي مدروز است!!).جناب دکترهم همه راباآرامش پاسخ گفت.ازهمسر سوييسي قبلي اش حرف زدوخداراسپاس گفت که همسرکنوني اش ايراني است(زن ايروني تکه!!).به سه زبان آلماني،فرانسوي وانگليسي مقداري آختونگ پاختونگ وژوتم پوتم بلغورکردتانشان دهدهمه فن حريف است!!سرآخرهم پس ازچنددقيقه آگهي ترميم مو،قرص ديابت ومال سنتردبي وغيره شروع کردبه ارسال موج مثبت براي درمان خلايق!!عيال گفت پاشوبشين شايددندان ات راخوب کند!!من هم پذيرفتم!!يارو هم گفت تمرکزکنيد وبعدشروع کردبه آوازخواندن!!آوازي که گمانم روي شجريان راکم مي کندوتن بنان رادرگورمي لرزاند.چيزي دراين مايه ها:
ياران من ياران من
اي عاشق درمان من
اي آشنابانام من
دردت شده آلام من
کوهي شده بردوش من
اشکان پاک چشم تو
سوزي شده درآه من
.....................

من تاآخرش نشستم!!اما دندانم خوب که نشد هيچ،بدترهم شد.خداکندکاربه کشيدن دندان ختم نشود.گمانم خوب تمرکزنکردم.شايدهم ايمان ام ناقص است!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا