2/04/2003
رييس کل دادگستري تهران: مادادمي زديم که توي اين روزنامه ها کمونيست ها هستند.تااين که آمدنداعتراف کردندکه جزوکمونيست ها هستند.آخرکمونيست مي خواهدمسائل اسلام رابنويسد؟چقدربايدمابايدساده انديش باشيم که اين طورفکرکنيم.
بامدادک: الهي جيزجگربگيرند اين کمونيست ها ي لاکتاب!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا