2/06/2003
مهندس سحابی:قراربودکتاب کارنامه ی چپ رابنويسم چراکه معتقدم به هرشکل ا ش به انقلاب ضربه زده اند
بامدادک:دست کم محلل ارتجاع نبودند!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا