2/08/2003
مديرمسئول هفته نامه ي صبح دوکوهه:چهره پرتلاش وفعال عباس عبدي را درپاک سازي عناصرگروهکي واتاق هاي جنگ گروهک هاي معاند با نظام اسلامي ...ودرجريان انقلاب فرهنگي دراوايل ارديبهشت ۵۹ به خوبي ياددارم وزماني راکه درمناظرات تلويزيوني دانشجويان مسلمان بادگرانديشان آن زمان شرکت مي کرد...وباشوروحرارت ازتفکرناب محمدي درانقلاب اسلامي دفاع مي کرد٬
بامدادک:اي کشته کرا کشتي تا کشته شوي.....

خلخالي:طلبه ها ساده نيستند.يعني ساده نما هستنداماواقعيت آن ها اين گونه نيست ومامي بينيم که افرادي دانا وداراي بينش هستند
بامدادک:برمنکرش لعنت!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا