2/15/2003
نامه ی دوست:
برار جان
وقتي كوبا داراي نظام كمونيستي شد و كاسترو رهبر ي را بدست گرفت . امريكا در صدد تضعيف كوبا بود و جنگ سرد شان تمام نشدني . كوبايي ها را تشويق مي كرد كه با كاسترو و نظامش بجنگند و در باغ سبز را هم نشان داده بود . در نتيجه عده اي از كوبايي ها فرار مبكردند و چون خيلي نزديك به فلوريدا هستند . گاهي حتي با تيوپ لاستيك خودشان را مي رساندند به آب هاي امريكا . و اين ها هم سريع پناهندگي شان را مي پذيرفتند. مصاحبه هايشان را با آب و تاب مي نوشتند در روزنامه ها . و ضمنا طبق قانون پناهندگي . حقوق و بهداشت هم برايشان رايگان بود . كاسترو يك بار كار جالبي كرد . دستور دادتمام مجرمان جنايي زندان ها را اعم از دزد و قاتل و متجاوز را ريختند در كشتي كهنه اي و فرستادشان بطرف آب هاي امريكا .گشتي هاي مرزي امريكا سريع از آن ها حمايت كردند و آوردند آن ها را به فلوريدا ( نزديك ترين ايالت امريكا به كوبا ).خب، اين ها هم كه نگفته بودند زنداني و مجرم بودند . اين گروه فلوريدا را كردند نا امن ترين ايالت ها .و امريكا در مانده بود كه با اين گروه چه كند . هنوز هم بعد از اين همه سال محلات كوبايي نشين گرفتار مافياي فرزندان اين گروه است . از آن به بعد هم معمولا دولت امريكا اگر قايق پناهندگان كوبايي را ببيند سريع بر مي گرداند به كوبا .
چند روز پيش خواندم قرار شده در ايران بمناسبت ۲۲ بهمن ،تعداد زيادي زندانيان به خاطر ازدحام و رشد مواد مخدر و ايدز مورد عفو رهبر قرار گيرند و آزاد شوند ضمنا اين مساله آزادي زندانيان مورد توجه سازمان حقوق بشر هم قرار خواهد گرفت كه اين روز ها قرار است براي تحقيق بيايند به ايران .دو مساله در اين مورد خيلي جالب است .
۱ - معمولا بايد زندانيان سياسي آزاد شوند . چون منظور سازمان حقوق بشر آن ها هستند نه مجرمان جنايي .و آن ها قبل از ازادي مجرمان قضيه را فهميده اند .
۲ -فكر مي كنم در آن جامعه بيشتر از اندازه فاحشه و فروشندگان مواد مخدر و دزد و متجاوز هست . اضافه كردن به اين تعداد قوز بالا قوز ديگري مي شود براي مردم به تنگ آمده از نا امني . در نتيجه ميزان نا رضايتي ها چند برابر خواهد شد بقول خانم جانم آقا خيلي خوش پر و پاچه است حالا دم خزينه هم مي نشيند ؟
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا