2/15/2003
مديرمسئول کيهان:بعضي وقت ها پيش مي آمد که بعضي ازسران گروه ها دستگير مي شدندوقرارمي شد با آن ها صحبت شود.افرادي مي رفتند باآن ها صحبت مي کردند،از جمله من.باافرادي نظير احسان طبري وسران حزب توده درزندان بحث هايي داشتيم.با احسان طبري نزديک چندماه مباحثه داشتيم يامثلا با حسين روحاني ، رهبر پيکار.
بامدادک:پس توبودي که طبري راازبزرگ ترين مفسرديالکتيک خاورميانه به بزرگ ترين مفسرقرآن خاورميانه تبديل کردي !!!اي والله!!
ديپلمات سابق امريکا دربغداد:سيا به طورقطع درانقلاب ۱۹۶۳ حزب بعث نقش داشت.به حکومت رسيدن حزب بعث به نفع مابود.درست است که بعضي ازمردم دستگيروزنداني شدندوعده اي هم اعدام شدندولي چون اکثرشان کمونيست بودند براي ماايجادناراحتي نکرد!!
بامدادک:کمونيست ها ازکفارهم بدترند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا