2/16/2003
نبردباجنگ:امروز نوشته ي قاصدک درباره راه پيمايي هاي ضدجنگ راکه مي خواندم احساس غرور کردم ازهمبستگي انسان ها درستيزبا اين هيولا. آلبرکامو زماني گفته بود٬ صلح تنها چيزي است که ارزش نبردکردن رادارد٬
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا