2/20/2003
.يادها:ديروزسالگردتيرباران خسرو گلسرخي و کرامت دانشيان بوديادشان گرامي باد.به پدرزن جان مي گويم مي داني گلسرخي دردفاعيات اش ازمحله ي شما (نظام آباد ) هم نام برده است.به درون چشمان ام خيره مي شود ومي گويد«مي دونم .خونه اش همين جا بود سر کهن!!»

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا