2/23/2003
مسابقه های آب دوغ خیاری:میهن آريایی اسلامی دردهه ی پربرکت فجر!!!شاهدرويدادهای فراوانی است یکی ازاین رويدادها برگزاری انواع مسابقه های ریز ودرشت است که جایزه اش ازساعت مچی تاانواع سکه های طلا رادربرمی گیرد.ازهمه جالب ترمسابقه های کتبی است.چندروزپیش رییس واحد (همان حاج خانوم معروف!!یادتان که نرفته است؟!!) باچندبرگه دردست آمدبالای سرم گفت«مسابقه است.شرکت نمی کنی؟!!» گفتم« لابد ازاین مسابقه هایی که ازآدم می پرسنددرکون شتر پیامبرچندتاپشم داردیاذوالفقارساخت زنجان بودیاکوفه؟!! » نگاه سرزنش آمیزی به من انداخت وراه اش راکشید ورفت.
هیچ چیزبه اندازه ی این مسابقه های سنجش معلومات عمومی مبتذل نیست وهم چنین افرادی که انبان معلومات اندوعاشق جدول!!یکی ازاین انبان های معلومات عمومی رادراداره ی خودمان هم داريم!!یک مشت مزخرفات مثل بلندی قله ی اورست تاسه رقم اعشار؛دورباسن جولیارابرتز یابردکلاشینکف راغلط وغلوط یادمی گیردوهرازگاهی هم درانبان رامی گشاید.جماعت هم کف می کنند برای اش کف مرتب می زنند.
به راستی شگفت زده می شوم ازاین آدم های گنده ای که درمسابقه های تلويزيون شرکت می کنندودربرابرمجريان لوس وبی مزه جان می کنند تابگويندچندسوره ی قرآن سجده ی واجب داردیا شک بین دووسه باطل است یانه؟!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا