2/25/2003
رييس اتاق بازرگاني:درحريم حرمت اسلامي همه کارمي کنم،لازم اگرباشد ریش ام راهم می تراشم.
بامدادک:ازتیغ لرداستفاده کن!!حرف نداره!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا