3/27/2003
گفت وگوي خواندني: درشماره ي 114 نشريه ي کتاب هفته گفت وگويي خواندني با داريوش شايگان چاپ شده است که اندکي شگفت آوراست مجله اي دولتي چنين کارهايي بکند.
برخي نکات جالب ازسخنان شايگان:
* فرديد رامي شناختم بارها اوراديده ام وحتي به وي علاقه مند بوده ام ودرجلسات وي شرکت مي کردم. هميشه بارقه هاي فکري فرديد روي من تاثيرداشته است.امافرديد چند جنبه ي شخصيتي داشت. شخصيتي بود که بارقه هاي فکري خيره کننده اي داشت. شخصيتي بود کاملا وسواسي که نمي توانست اين ايده ها را پياده کندوبنويسد.هيچ وقت نمي دانستيد که چه مي گويدوبه راحتي مي توانست درجلسه هاي بعدزيرحرف ها ي اش بزند.ديگرآن که فردي اخلاقي بود که اخلاق اش با حرف هاي اش هم خواني نداشت. چهارم آن که ذهن ملغمه اي وترکيبي عجيبي داشت
به نظرم فرديد بيشترضرررساند تا سود.ضررش اين بود که بسياري که مانند اقماردور و بر وي مي چرخيدندچون بضاعت فکري نداشتندوبارقه هاي وي را چون حقيقت مطلق مي پنداشتند منحرف شدند.مانند اقماري که ازمدارشان خارج بشوند.
*هايدگر وارونه ي هگل است.براي هگل تمام تاريخ فلسفه، تاريخ شکوفايي روح درعرصه ي تاريخ است. حال آن که براي هايدگرتاريخ يعني استتاروجود.دقت مي کنيد؟!!يکي بازمي شودوديگري بسته.اين بسته شدن درجهت ارج نهادن به چيزهايي است که ازدست رفته وطبيعتا ماهم چون ملت گذشته گرايي هستيم وچيزهايي را ازدست داده ايم نوعي همدلي باهايدگرداريم
*"آن چه خودداشت زبيگانه تمنا مي کرد" اگربه شکل سياسي دربيايدنوعي انقلاب مذهبي را شکل مي دهد.يعني"آن چه خودداشت زبيگانه تمنا مي کرد"اگربه شکل سياسي مطرح شودبه ايدئولوژي شدن مذهب مي انجامدواگربدون نقد وفاصله درانسان خيمه بزنديا وجود آدمي راتسخيرکندبدل به اسکيزوفرني مي شود.
* پست مدرنيته هرچه باشدبايد برپايه هاي نوعي خردگرايي حرکت کندهرفکري که بخواهد خارج ازيک قالب خردورزي جهش کند يابه عرفان مي رسديا به هذيان.
* نمي توان بدون نيوتن ازعرفان نظري به مکانيک نظري پرش کرد. نمي توان به مصداق "دل هرذره اي که بشکافي آفتابيش درميان بيني" گفت که بله!ماازگذشته اتم داشته ايم ويک باره به فيزيک کوانتوم برويم.نه نمي توان .بين تفکر پيش مدرن وفيزيک کوانتوم آيزاک نيوتن هست.آيزاک نيوتن خيلي مهم است.چراکه هنوزمقداري ازماکروفيزيک تابع قوانين نيوتني است.درعالم زيراتمي است که قوانين نيوتن به هم مي خورد.پس نمي توان اين جهش هاي معرفت شناختي رابدون درنظرگرفتن حلقه هاي رابط انجام داد. ازاين رو خردگرايي جهان امروزرابايد به عنوان يک واقعيت بپذيريم ويک نوع زيربناي قرصي داشته باشيم.بدانيم که چه داريم مي گوييم.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا