3/31/2003

ارمغان جنگ:ارتش آزادي بخش!!!ايالات متحده درحمله به عراق ،سنگ تمام گذاشته وحتي خبرنگارهم باخودش برده است.گزارش تکان دهنده اي ازجنگ ناصريه ازيکي ازاين خبرنگاران شيردل درشماره ديروز ساندي تايمز چاپ شده است .برگردان پاره اي ازآن به زبان شيرين پارسي ،پيشکش همه ی کساني که به خاطر منافع ملي ميهن آريايي اسلامي ازجنگ دفاع مي کنند وحالم ازتمام مزخرفاتي که مي بافند به هم مي خورد!!
يواش يواش به سوي پل ناصريه مي روم وپاهايم روي آسفالت داغ وپرگردوخاک سست شده است.پيش رويم منظره ي وحشتناکي به چشم مي خورد.حدود ۱۵ اتومبيل،وانت وکاميون جاده رابند آورده اند.تمام شان بارگبارگلوله آبکش شده اند.برخي سوخته اند و ازآن هاتلی آهن پاره ي سیاه و درهم پيچيده به جامانده .برخي هنوزدرآتش مي سوزند.

درمیان اين آهن پاره ها ۱۲ جسد می بینم،همگي غيرنظامي.شمردم.درون جاده یا کنارجوی ها افتاده اند.همگی می خواسته اند شبانه ازشهرفرارکنندلابدازترس گلوله باران سنگین توپخانه وبالگردهاي امريکايي.اشتباه شان اين بود که مي خواستند ازطريق پلي فرارکنند که براي ارتش امريکاارزش تدارکاتي بسيارزيادي داشت ودرتيررس گروهي ازسربازان نيروي دريايي امريکا قرارگرفتند،جوانان هراساني که دستورداشتند به هرجنبنده ای که می بینند تیراندازی کنند.جسد مردی هنوزداشت جلز و ولزکنان می سوخت.دسته اسکناس چپانده شده درون جیب بغل اش داشت خاکسترمی شد.لابدپس اندازش راهمراه اش برداشته بود.
اندکی آن سوتر جسد دخترکي را مي بينم با پیراهن زردونارنجی زیبایی به تن .بیشترازپنج سال ندارد وکنارجويي درنزديکي جسد مردي افتاده است که نيمي ازسرش مانده است .لابد پدرش است.اندکي اين سو تر و درماشين ولگاي کهنه ودرب وداغاني که ازبرخورد گلوله وترکش سوراخ سوراخ شده جسد زني عراقي درون صندلي عقب مچاله شده .لابدمادر دخترک است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا