3/03/2003
شير يا الاغ؟!!!:اتوبوس مانند هميشه شلوغ بودبه قول خوزستاني ها خرماچپون!!!ازخوش بياري من درست هماني که بالاي سرش ايستاده بودم پياده شد.يک خرده تعارف شاه عبدالله عظيمي( کينگ عبدل گريت!!) بادوروبري ها واللهي به اميد تو نشستم کنارپنجره!!خيلي خسته بودم وخوش بختانه پيرمرد ميرمردي هم سرپا نبود(به لطف سردمداران ميهن آريايي اسلامي سال ها است که بخش زنان راازمردان جداکرده اند.اين جوري نه کسي انگولک شان مي کند نه مردان عزيز راه به راه مجبورمي شوند غيرت شان را باسپردن جا به بانوان فريادبزنند!!) .تازه جا خوش کرده بودم که آخوند ميان سالي درايستگاهي همراه پسرپنج شش ساله اي بالا آمد.ياد فيلم زيرنورماه افتادم !!انگارديررسيده بودوبنزها راتقسيم کرده بودند!!ملت انگارجن ديده باشندباتعجب وراندازش مي کردند.کسي حاج آقا را به پشم اش هم حساب نکرد!!دريغ ازهمان تعارف کينگ عبدل گريتي!!بام سپيد بود شايد اگربام سياه بودبه خاطرجدش هم شده چندتايي تعارف کينگ عبدل گريتي دشت مي کرد!!اما ازآن جايي که آخوندجماعت هميشه خوش بياربوده اند چنددقيقه اي نگذشته بود که صندلي پشتي من خالي شد.تاجماعت به خودش بيايد آخوندزاده ي زبل که شيطنت ازسراپاي اش مي باريدبي درنگ شيرجه رفت روي صندلي!!ابوي گرامي هم ياالله ياالله گويان جلو رفت آقازاده راروي زانوي نشاند وخودش هم جاخوش کرد!!درست پشت سر من بودند.آقازاده داشت مي گفت« مثل الاغ خودم راانداختم روي صندلي!!!» ابوي هم باآن لحن کشـــــــــــــــــــــدار آخوندي گفت«پســــــــــــــــرعـــــــــــزيـــــــــــــــزم ايـــــــــــن حـــــــــــــرف زشتــــــــــه.الاغ حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان بــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــه!!حـــــــــــــــــــــداقـــــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــــــــــــــــو مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرپـــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــدم روي صنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلي!!»
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا