3/04/2003
علي مزروعي (نماينده ي اصفهان):بايدبپذيريم که انتخابات اخير شوراها فارغ ازنتايج زنگ ها ي خطر را به صدادرآورده است
بامدادک:يعني مي خاي بوگوي پنبه روازگوش ات درآورده ي دادا؟!!
رييس جمهور(معروف به محمددکور!!به قول راننده هاي تاکسي درتهران):مساله ي مردم درسپهراجتماعي امري قديمي است که به شيوه وقرائت جديددردنيامطرح مي شودکه همان مردم سالاري ودمکراسي است.دمکراسي مساله اي خيلي قديمي است ودريونان قديم مطرح شده است.
بامدادک:آخوندها وقتي اوضاع خيط مي شه مي زنند به صحراي کربلا نه صحراي يونان!!
شکوري راد :گروه هاي دوم خرداددرتعامل بين خودشان فرصت لازم راازدست دادند وچنانچه جبهه ي دوم خردادزودتربه نتيجه مي رسيد شايد مي توانست گفتمان عدم شرکت درانتخابات راتغيير دهد
بامدادک:دوقران بده آش به همين خيال باش!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا