3/05/2003
بتازيم يا بماسيم؟!!!! : خداوکيلي آدم درميهن آريايي اسلامي تکليف خودش را نمي داند !!ما هم که ازکودکي خوگرفته ايم به اين که تکليف روشن باشد(از حسنک کجايي ؟ تا دهقان فداکار !!!) . يکي مي گويد بتاز ديگري مي گويد آسه بيا آسه برو که گربه شاخ ات نزنه!!
چندروز پيش جلسه اي دراداره داشتيم ويکي هم مهمان جلسه بود.ازاين مهمان هاي پررو!!ازاداره ي ديگري آمده بود وانگارازنورچشمي هاي ريزودرشت هم بود!!اداره شان به يکي ازمصوبات جلسات پيشين اعتراض داشت واين شازده را به نمايندگي فرستاده بودتااعتراض کند!!همين که آغازبه سخن کردفهميدم ازآن کله پوک هايي است که همتاندارد . ازکجا فهميدم ؟!! ازتکيه کلام اش !! يکي ازنشانه هاي فکربسته به کارگيري تکيه کلام است !! بعضي ها تکيه کلام شان تک واژه اي است که مي توان ناديده گرفت وزيرسبيلي ردکرد !! اما اين بابا تکيه کلام اش جمله اي درازبود !! آن هم چه جمله اي : عرضم به حضور انورتان !!! راه به راه اين جمله راچاشني سخنان گهربارش مي کرد !! بگذريم !!! کلي مزخرف بافت وکلي هم کلفت بارحضارکرد . چندبار از رو خواند چندبارهم بي نوشته سخن گفت . منتظر ماندم ببينم کسي پاسخ اش را مي دهد يا نه . چندنفري سخن گفتند وهمه درپي ماله کشي و ماست مالي . دست ام رابالا بردم وازرييس جلسه اجازه ي سخن گرفتم . کوشيدم که صراحت رادرنهايت وضوح و بي رحمي به کاربگيرم !! طرف چرت اش پاره شد وچند بار روي صندلي اش جابه جا شد !!
جلسه که تمام شد کسي که کنار يارو نشسته بود به سراغ ام آمد وگفت بابا چرا اين قدرتندرفتي يارو اسم ات را ازمن پرسيدولي من گفتم نمي دانم !!(ياد مارلون براندو و زاپاتا افتادم!!!)
خيلي ناراحت شدم نه ازدست يارو بلکه ازدست اين همکاربزدل !! مي خواستم بگويم مردحسابي فکرنکردي يارو بپرسد پس از چهارسال جلسه گذاشتن چطورنام هم جلسه اي ات را نمي داني !!!
بقيه هم همگي آمدند گفتند تندرفتي وآسه برو آسه بيا که گربه شاخ ات نزنه !!!
ازاين داستان چندروزگذشت تااين که سردبيرمجله اي که براي شان چيزکي مي نويسم زنگ زد که فلاني مي خواهيم درآخرين شماره ي سال ستون آزادي درمجله بگذاريم وتمام اعضاي تحريريه مطلبي براي آن بنويسند!!دوست دارم مطلب خيلي تندي بنويسي وقلم رابتازاني !!!
خواستم بگويم برادرجان چراهرآن چه خودت مي نويسي نه بويي داردنه خاصيتي !! ماست ماست است نه لگد مي زند نه ويشگون مي گيرد؟!!درضمن من مي دانم که طبق قانون مطبوعات پاي نويسنده هم گير است!!
چيزي نگفتم !! اما هنوز حيران ام که تکليف چيست ؟ از حسنک کجايي ؟ تا دهقان فداکار ؟!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا