3/08/2003
روز زن:درميهن آريايي اسلامي دوتا روززن داريم،چه عجب یک بارهم که شده حق زنان را نخوردند که هیچ ،دولا پهنا هم حساب کردند!!به هرحال دیروز رفتم برای عیال هدیه ای بخرم!!گل دوست ندارم بخرم!!(خداوکیلی گل فروشی شغل وحشتناکی است!!خوشم نمی آید ساقه ی گل راجداازريشه ورهاشده درمیان زمین وهواببینم!!گل هم بخرم باگلدان می خرم!!) القصه رفتم کتاب دوجلدی جنس دوم(سیمون دوبوار) رابرای عیال خريدم(خیلی گران ترازدسته گل است!!)
البته کاربه هدیه خريدن ختم نمی شود!!می دانید که این روزها اوج خانه تکانی است ،جای تان خالی دوروزگذشته به شیشه شويی ودیوارسابی گذشت.ازهمه بدترتغییردادن آرایش لوازم خانه است.امان ازدست زن ها!!!روززن هم که هست حتی نمی توانی نق خشک خالی هم بزنی!!هرچه عیال امرکرد گفتیم به روی چشم!!تخت رو بذارآ ن ور ،چشم!!میزآرايش رابگذار این ور،چشم!!چشم تان روزبد نبیند چنان حمالی کردم که بیا وببین!!این مرتیکه بامدادک هم ازآب گل آلود ماهی های درشتی صید کرد!!دراین دوروزه چنان جولان دادکه بیا وببین!!
امروزفرصتی شد ورفتیم به دفترودستک مان سری زدیم ببینیم چه می شودنوشت درباره ی جنس دوم!!درمیان کاغذها به اعلامیه ی تاسیس یکی ازنخستین دبستان های دخترانه درایران برخوردم که جالب است.تاريخ اعلامیه ۱۳۲۵ هجری قمری است که گمانم می شود همان ۱۲۸۶هجری خورشیدی(حول وحوش انقلاب مشروطه؟).به هرحال عین اعلامیه رااین جا می آورم شاید به نظرشما هم جالب باشد

***** اعلان ******
مدرسه ای جدید موسوم به دبستان دوشیزگان نزدیک دروازه قدیم محمدیه ،بازارچه ی حاجی محمدحسن افتتاح شده است.این مدرسه حیاطی است بزرگ بااتاق های متعدد وتمام لوازمات مدرسه.ازبرای افتتاح این مدرسه پنج معلم تعیین شده است که هرکدام یک درس می دهندازقبیل نامه،مشق، تاريخ ایران،قرائت کتاب،طباخی ، قانون ، مذهب ، جغرافيا و علم حساب که برحسب قوه ی هردخترخانمی این علوم تدريس می شود.به علاوه اتاقی هم تعيين شده است که درآن جا هنرهای يدی ازقبيل کاموادوزی،زردوزی، خامه دوزی ، خياطی وغيره تعلیم می شود.تمام معلمین ازطایفه ی اناثیه هستند وبه غیرازيک پیرمردقاپوچی مردی دراين مدرسه نخواهد بود.شاگردازهفت الی دوازده سال قبول می شود.اتاق ابتدایی ماهی پانزده قران واتاق علمی ماهی ۲۵ قران.به فقراتخفیف داده می شود هردو نفرشاگرد یک نفرمجانا قبول می شود.امید است که دروطن عزیز ما هزاران ازاین مدارس افتتاح شود
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا