3/09/2003
واکنش اصلاح طلبان دربرابرقهرمردم:واکنش هاي چندروزگذشته ي اصلاح طلبان دربرابرتودهني بزرگي که ازمردم خوردند بارديگرنشان دادکه اين جماعت آدم بشو نيستندومردم راالاغ فرض کرده اند(بيچاره الاغ!!!) اگربخواهيم واکنش ها را دست بندي کنيم به سه دسته ي زير مي رسيم:
* رفتن درپوستين پاره پوره ي امربه معروف ونهي ازمنکر:برخي ازاصلاح طلبان انگارمردم را قابل پاسخ گويي نمي دانند وتنها به برادران وخواهران جناح راست پاسخ مي دهند.آن هم چه پاسخي!!نگفتيم آزادي ومردم سالاري چيز باحاليه!!لطف کنيد ازاين به بعد هم خوب باشيد!!فکرترور و نظارت استصوابي راازسرتان بيرون کنيد!!
* پند دادن به مردم: اي مردمي که به اندازه ي الاغ هم شعورنداريد که بياييد پاي صندوق به ما راي بدهيدبدانيد هيچ راهي جزاصلاحات نيست!!نه به اميد خارج باشيد نه به اميد امدادغيبي درداخل!!پس بدبخت ها بازبان خوش بهتون مي گيم بياين پاي صندوق راي!!اي زبان نفهم ها!!
* دلداري دادن به خود:جاي نگراني نيست اين انتخابات سبب شد تابادغرورراازسربيرون کنيم!!همين که اين باد خارج شودکه اگرازهرهفت سوراخ بدن باشد بهتراست مشکل حل مي شود ومردم هم ازگهي که خورده اند پشيمان مي شوند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا