3/10/2003
خودحق پنداري بيمارگونه:چندروزپيش سالگردمرگ استالين بودکسي که هنوزدرروسيه دردل بسياري ازمردم جاي دارد!!مي گويندقهرمان جنگ کبير ميهني و قهرمان صنعتي کردن شوروي است!!مي گوينداگرنبودشوروي ابرقدرت نمي شد!!اکنون هم درروسيه بسياري دل شان لک زده است براي چنين رهبري ودرواقع پوتين هم کاريکاتوردست چندم رفيق استالين است.جالب است بدانيد برپايه ي نظرسنجي تازه اي که چندي پيش گروهي پژوهشي درروسيه انجام داده است ۳۷ درصدمردم معتقدندکه کارهاي خوب استالين بيش ازکارهاي بد اوست و۲۷ درصد هم وارون اين گزاره راقبول دارند.اين درحالي است که برپايه ي آماررسمي ۱۰ ميليون نفردرروسيه به دست استالين ازبين رفته اند!!
يادم مي آيد جوانکي بيش نبودم وتازه باانديشه چپ آشنا شده بودم ازاستالين بيزارشدم شايد به خاطرآن که ازهمان آغازتمامي آثارتروتسکي راخوانده بودم!!اين نفرت بعد ها باخواندن خاطرات ماندلشتام وآناآخماتوا شدت گرفت برهمين اساس هميشه باشيفتگان وطني استالين هم اختلاف داشتم!!
اکنون که درپس اين همه سال به گذشته مي نگرم مي بينم هرکشوري آدمي مانند استالين داشته است!!درميهن آريايي اسلامي خودمان رضاشاه کبير راداريم با همان موذي گري وتوداري استالين!!خنده داراين است که اين جا هم خيلي ها براي رضاشاه فراق زده اند!!باورنمي کنيد حتي بسياري ازفرهيختگان ودانش آموختگان هم دل شان لک زده است براي رهبري مانند رضاشاه!!اگرلیلی به لالاشان بگذاری صدساعت هم درباره ی بانک سازی،دانشگاه سازی،راه آهن سازی وهزارکوفت سازی دیگر حرف می زنند وهرچه هم درباره ی سیمای نجیب عشقی وارانی ودیگران برا ی شان بگويی به خرج شان نمی رود.
تمامي اين خودکامگان مهارتي شگرف درپنهان سازي نيت هاي راستين خودداشته اند!!نام استالين مترادف با کيش شخصيت است .اين بشرديدگاه هاي خودراازديدگاه همگان برترمي دانست(البته به استثناي لنين ) بااين همه درهيچ کدام ازآثارش نمي توان ازخودشيفتگي وخودحق پنداري بيمارگونه اش ردپايي يافت!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا