3/15/2003
به يادکارل مارکس:ديروزفقط عاشوراي حسيني نبودصدوبيستمين سالروزمرگ کارل مارکس هم بود!!آرامگاه مارکس گورستان هاي گيت لندن است وبرسنگ گورش جملات زيرحک شده است:
«کارگران سراسرجهان متحد شويد»
«فيلسوفان تنها به چگونگي جهان دلبستگي دارند،هریک به شیوه ای.امانکته ی مهم دگرگون ساختن جهان است»
آرامگاه مارکس

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا