3/16/2003
هواردفاست درگذشت:چندروزپيش هواردفاست درسن ۸۸ سالگي درگذشت نويسنده اي که دست مايه ي بيشتررمان هاي اش حقوق بشروآزادي بود.اورامي توان يکي ازپرکارترين نويسندگان قرن بيستم به شمارآوردزيراازآغاز فعاليت نويسندگي اش دراوايل دهه ي ۱۹۳۰ ميلادي بيش از۸۰ کتاب نوشته است ودرنوشتن داستان کوتاه مقاله فيلم نامه وشعروشاعري هم دستي داشته است.هواردفاست بانوشتن کتاب هاي مانند «تام پين»(۱۹۴۳) «راه آزادي»(۱۹۴۴) و«اسپارتاکوس»(۱۹۵۳) (فيلمي معروف بابازي کرگ داگلاس براساس همين رمان ساخته شده است) به اوج شهرت رسيد.
فاست درسال ۱۹۴۳ به حزب کمونيست امريکا پيوست ودرسال ۱۹۵۶ درمخالفت با سرکوب قيام مجارستان توسط شوروي ازحزب کمونيست استعفا داد.

فاست در ۱۱ نوامبر۱۹۱۴ درخانواده اي کارگري درمانهاتان به دنيا آمدودرکودکي مادرش راازدست داد.ازهمان کودکي ناچاربود درکنارتحصيل به طورپاره وقت کارکند تااين که توانست در۱۸ سالگي نخستين رمان اش رابه بهاي ۱۰۰ دلاربفروشد وگام درراه پيشرفت بگذارد.
کسب جايزه استالين درسال ۱۹۵۳ هم ازنکات جالب زندگي اين نويسنده امريکايي است!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا