3/17/2003
بوش درمدارزمين:چندروزپيش بيش از۱۰۰۰۰نفرازمردم يونان درمخالفت باجنگ خواهي امريکا دربرابرسفارت اين کشوردرآتن گردآمدند وخواستارآن شدند که بوش باموشک هاي ناسا به هفت آسمان پرتاب شود بلکه دستش ازکشتارجهانيان کوتاه شود!!!
البته اين يوناني ها مانند نياکان شان ازسقراط بگيرتاافلاتون ساده لوح هستند(ماهم بلديم به صحراي يونان بزنيم.دست روي دست رييس جمهوربسياراست!!) ونمي دانند اين آقابوشه ازآن دم بريده هايي است که ازمدارزمين هم مي تواند براي مردم زمين ششلول بکشد!!به هرحال اگرپيشنهاديونانيان مقبول افتاد بدنيست سردمداران مخابرات ووزارت علوم ميهن آريايي اسلامي هم ازآب گل آلودماهي بگيرند وماهواره هاي زهره ومصباح(اين هم شد اسم!!) راببندند به کون جرج بوش ومفت ومجاني درمدارزمين قرارشان دهند!!تااين قدرخاک نخورند!!عدوشودسبب خير يعني همين ديگه!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا