3/19/2003
پيوند زور و تزوير :فردا سالگرد ملي شدن صنعت نفت است وآدم بي اختياربه ياد۲۸مردادمي افتد!!نگوييد چه ربطي دارد!!لابديک ربطي داردکه بي اختياربه ياد۲۸مردادمي افتم!!براي من ازنوجواني آن چه بيش ازهمه درباره ي نهضت ملي شدن نفت جالب بوده است واکنش مذهبي ها دربرابردولت کودتابودوجالب است که درفرآيندماله کشي تاريخ اين قسمت ازماجرابه کلي مسکوت مانده است.روي همين حساب هرچه دراين باره مي خوانم ومي شنوم خيلي برايم جالب است.ازجمله اين تکه ازافاضات گروه فداييان اسلام يک روزپس ازکودتاي ۲۸ مرداددرروزنامه اشان:
ديروزتهران درزيرقدم هاي مردانه ي افراد ارتش مسلمان وضداجنبي مي لرزيد.مصدق غول پيرخون آشام درزيرضربات محوکننده ي مسلمانان استعفا کرد.حسين فاطمي خائن که ازخطرگلوله ي برادران نجات پيداکرده بود قطعه قطعه شد.نخست وزيرانقلابي وقانوني(سرلشکرزاهدي) براي ملت سخن راني کرد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا