3/20/2003
جنگ آمپول تقويت سرمايه داري:انگار نه انگارکه اين همه راه پيمايي خيابان هاي سراسرجهان رابه لرزه درآورد.انگارنه انگارکه اين همه فريادضدجنگ ازگلوي ميليون ها نفربرخاسته است.بوش و کمربسته اش بلرانگارناشنواباشند.
به هرحال اين جنگ بارديگرثابت کرد که دمکراسي بورژوايي يعني پشم!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا