3/25/2003
اخبارنوروزي:
* درديدبازديدهاي سال نو ، جماعت همگی مخالف حمله ی امريکا به عراق بودند.تعجب می کنم که درامام زاده اینترنت همه جا سخن ازشادمانی مردم میهن آريایی اسلامی ازجنگ درعراق است(ناگفته نماند امروزرييس اداره امان مي گفت خدادرجاي حق نشسته است هرچه سرمردم عراق مي آيد حق شان است !!!)
* درتعطيلات عيدنه توانستم چيزي بخوانم(دريغ ازيک خط) نه توانستم استراحتي بکنم(دريغ ازيک قطره آب خوش!!) مگراين مرتيکه بامدادک گذاشت!!بهش مي گفتم امريکا به عراق حمله کرد مي گفت اوه اوه !!!
* عيدي بامدادک ازمرز بيست هزارتومن گذشت!!حساب کتاب که مي کنم باتوجه به عيدي هايي که به بچه هاي اقوام ودوستان داده ام نه زيان است نه سود!!ير به ير!!
* روي ديواراداره دل سوخته اي بارنگ افشان و خط کج وکوله ي نارنجي نوشته است:
ليلي ترابيش ازجان شيرينم دوست دارم(خوش به حال ليلي!!!)
* خيابان هاي تهران خلوت خلوت است باورم نمي شود اتوبوس، پنج دقيقه اي ازاين سرتخت طاووس مي رسدبه آن سرش !! مثل خواب وخيال مي ماند!!
* سرايدار افغاني ساختمان مجله امان، کتابي مي خواند به نام«موفقيت نامحدود در۲۰ دقيقه»(جل الخالق!!!)
* کتابي راديدم درپشت ويترين کتابفروشي به اسم«کدو از جاليز تا قابلمه» نويسنده :هايدي اشتروبل مترجم:مليندااسکندري
* درکتاب فروشي نشر چشمه ، رسول خادم راديدم باهمسروفرزندش.ازاين کت هايي تن اش کرده بود که دوچاک دربغل دارند(مثل صندوق عقب ماشين).روي اش مي آيد باآن راي دودرصدي بيايد توي مردم؟!!ملت هم انگارنه انگار!!پشم هم حساب اش نکردند!!باباحالا نماينده ي شورا هيچي بالاخره کلي براي تان مدال گرفته!!اي مردم نمک نشناس!!آن قدردلم براي اش کباب شد که کم مانده بود بروم ازش امضا بگيرم!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا