3/26/2003
نمازجمعه چند رکعته؟!!:ازاوسا کريم پنهان نيست ازشما چه پنهان به تازگي افزون برعقده هاي فراواني که ديگران درماکشف کرده اندازعقده فقرپرستي بگير برو تا آخر،خودمان هم عقده ي تازه اي درخودمان کشف کرديم:عقده ي شرکت درراه پيمايي هاي ضدجنگ!!راستش رابخواهيدهميشه ازاين که براي رفتن به خارج انگيزه اي نداريم پهلوي عهد وعيال شرمنده بوديم!!برخي دوستان به عشق پروپاچه هم که شده دوست دارندراهي فرنگستان شوند!!باورتان نمي شودمهندسي ازآشنايان چندروزپيش دعوت مان کرده بودبه استخر و سونا وهنگامي که درون جکوزي(به قول فرهنگستان آبزن!!ازموقعي که فرهنگستان اين برابرنهاد راگذاشته،يکي ازهمکاران بيچاره راکه نام خانوادگي اش آبزن است همه صدامي زنند جکوزي!!) لم داده بوديم بالب ولوچه ي آب چکان ازجکوزي هاي مختلط فرنگستان مي گفت واين که در آخرين سفرش دو دختر پستان درشت روبروي اش نشسته بودندوچه حالي مي داد انگولک کردن زيرآبي با پاي مبارک!!!اين هم شد انگيزه ترا به خدا؟!!!(نکندآن چه درباره ي بي بخاري ما گيلک ها مي گويندراست باشد؟!!) برخي دوستان هم به عشق مي گساري درملاء عام است که هواي خارج به سرشان مي زند!!ازاين لحاظ هم بدبياري گربيان گير ماشده است که دواخوري درکنج خلوت مي چسبد به خندق بلاي صاحب مرده!!
عاشق خيابان هاي پاکيزه و آرام هم که نيستيم وقدم زدن توي شوش و مولوي ازتفريحات اصلي مااست!!
خلاصه سرمان حسابي بي کلاه مانده بود که اين راه پيمايي هاي ضدجنگ روزنه ي اميدي شد براي سفربه فرنگ!!اما اين انگيزه هم به آب گوزيد !!به دعوت سازمان تبليغات اسلامي قراراست اين هفته پس ازنمازوحدت آفرين جمعه درميهن آريايي اسلامي هم راه پيمايي ضدجنگ برگزارشود!!درست ازجايي خورديم که انتظارنداشتيم!!مارابگو که دل توي دل مان نبودکه مبادا يکي ازاين احزاب دوم خردادي مثلا مشارکتي پشارکتي يهو به سرش بزند وبخواهدبراي ملت چسي بيايد وفراخوان راه پيمايي بدهد!!البته مي دانستم که مي دانندملت فراخوان شان راپشم هم حساب نمي کنند!!به هرحال شد آن چه نمي بايد مي شد!!حالا باچه رويي بروم سفارت فرانسه يا آلمان بگويم براي شرکت درراه پيمايي ضدجنگ به من رواديد بدهيد؟!!نمي گويند خودتان اين جا راه پيمايي داريد ازنوع خوبش راهم داريدکه در آن بهتان راه به راه شربت وآب اخته ي صلواتي هم مي دهند؟!!حالا توهرچي بگو بابا من مشکل شرعي دارم نمي تونم برم نمازجمعه!!به خرج شان نمي رود که نمي رود!!
راستي نمازجمعه چند رکعته؟!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا