3/29/2003

تحليل فوتبالي: ديروزتوي تاکسي راننده که يکي ازداش مشتي ها بود درباره ي جنگ عراق وامريکا حرف جالبي مي زد!!مي گفت برنده اش، فينال با ماست!!!خنده ي مراکه ديد گفت اين تن بميره دروغ مي گم؟!! مانده بودم چه بگويم!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا