3/30/2003
کردها وجنگ درعراق:کردها بزرگ ترين اقليت بدون دولت جهان هستند.هم اکنون سرجمع حدود۲۵ ميليون کرددرسوريه ،ترکيه، عراق وميهن آريايي اسلامي به سر مي برند.کردها همواره براي خودمختاري مبارزه کرده اند چه دردوران جنگ سرد وچه دردوران جنگ گرم!!!ولي متاسفانه هميشه مهره ي دست اين وآن ازمرحوم اعلي حضرت محمدرضاشاه پهلوي پدرتاج دار ما بگير تاهمين صدام حسين(سابقا صدام يزيد کافر) شده اند.اما شگفتا که هرگزازاين پيشينه درس نگرفته اند.انگار اين بارهم آقابوشه به بازي گرفتدشان.آمريکا بين جلب رضايت ترکيه ودمکراسي وآزادي براي کردها کدام رابرمي گزيند؟!!آيا امريکا حاضراست منافع راهبردي خود وترکيه راناديده بگيرد وبه کردها اجازه دهددرشمال عراق دولت خودمختارايجاد کنند؟بعيد مي نمايد!!اميدوارم رهبران کرد گرو هاي لازم را ازارتش آزادي بخش ايالات متحده گرفته باشندومفت ومجاني بيگاري ندهند!!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا