3/01/2003
حميدرضاجلايي پور:چون گروهي به نام دين ودولت هرکاری خواستندکردندممکن است جوانان به این نتیجه برسندکه مذهبی ها اصلا دمکرات نیستند.این نتیجه ی خطرناکی است
نایب ريیس مجلس خبرگان:موردتهاجم فرهنگی واقع شده ایم،بایدچاره ای اندیشیداگردیربجنبیم جوان ها ازدست رفته اند.
امام جمعه ی موقت تهران:دشمن دنبال جوانان است همه به خصوص جامعه ی روحانیت باید به این مسائل توجه کنندوحقایق رابرای جوانان تبیین کنند.
بامدادک:جیزجیزجیز..........
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا