3/01/2003
چارلزشکتوف(مديرعامل ارگون سنتر):آزمون هوش درباره جنگ باعراق:

* جمعيت امريکا چنددرصدجمعيت جهان است؟
پ:۶درصد
* چنددرصدثروت جهان دردست آمريکااست؟
پ:۵۰ درصد
* بزرگ ترين ذخايرنفت جهان ازآن چه کشوري است؟
پ:عربستان سعودي
* کدام کشوردرجايگاه دوم ذخايرنفتي جهان جاي دارد؟
پ:عراق
* بودجه ي نظامي ساليانه ي جهان چقدر است؟
پ:بيش از۶۰۰ ميليارددلار
* سهم امريکاازبودجه نظامي جهان چقدراست؟
پ:۵۰ درصد
* با چه ميزان ازمخارج نظامي امريکا مي توان مايحتاج حياتي مردم جهان(طبق برآوردسازمان ملل) راتامين کرد؟
پ:۱۰درصد(يعني نزديک به ۴۰ ميليارددلار وبرابربامبلغي که صرف حمله ي انتقام جويانه ي امريکا به افغانستان شد)
* چه تعدادازمردم جهان درجنگ هاي پس ازجنگ جهاني دوم جان باخته اند؟
پ:۸۶ ميليون نفر
* عراق ازچه زمان جنگ افزارهاي شيميايي وبيولوژيکي دراختيارداشته است؟
پ:ازاوايل دهه ي ۱۹۸۰
*آياعراق بدون کمک ديگران اين جنگ افزارهاي شيميايي وبيولوژيکي راتوليدکرده است؟
پ:موادخام وفناوري توليدرادولت امريکا وشرکت هاي خصوصي اروپا،امريکا وانگلستان تامین کردند
*آياامريکا استفاده ي عراق ازگازهاي شيميايي درجنگ باايران رامحکوم کرد؟
پ:نه
* درحمله ي شيميايي صدام حسين به شهر کردنشين حلبچه درسال ۱۹۸۸چندنفرجان خودراازدست دادند؟
پ:۵۰۰۰ نفر
* چندکشورغربي حمله ي شيميايي صدام به حلبچه رادرآن هنگام محکوم کردند؟
پ: هيچ کشورغربي
* امريکا درجنگ ويتنام چند بشکه عامل شيميايي اورنج به کارگرفت؟
پ)۱۷ ميليون بشکه
* آياوجودپيوندي بين عراق وحملات ۱۱سپتامبراثبات شده است؟
پ:نه
* درجنگ خليج فارس شمارتلفات نيروهاي غيرنظامي چقدربوده است؟
پ:۳۵۰۰۰ نفر
* درجنگ خليج فارس شمارتلفاتي که ارتش عراق به نيروهاي نظامي غرب واردکرد چقدربوده است؟
پ:هيچ
* چه تعدادازسربازان عراقي که درحال عقب نشيني بودندتوسط تانک هاي ويژه ي امريکا دفن شدند؟
پ:۶۰۰۰نفر
* پس ازجنگ خليج فارس چه مقدار ضايعات اورانيم درعراق وکويت به جا ماند؟
پ:۴۰ تن
* برپايه ي گزارش سازمان ملل درفاصله ۱۹۹۱ تا۱۹۹۴ بيماري سرطان درعراق به چه ميزان افزايش يافته است؟
پ:۷۰۰درصد
* چنددرصدازظرفيت نظامي ادعايي امريکا درعراق درسال ۱۹۹۱ نابودشد؟
پ:۸۰ درصد
* آياهيچ دليلي وجودداردکه عراق مي خواهدجنگ افزارهاي اش رابراي مقاصد غيردفاعي وغيربازدارندگي به کاربرد؟
پ:نه
* آيااکنون نسبت به ۱۰ سال پيش تهديدعراق براي جهان افزايش يافته است؟
پ:نه
* پنتاگون تلفات غيرنظاميان درصورت بروزجنگ درعراق راچقدربرآوردکرده است؟
پ:۱۰۰۰۰ نفر
*چنددرصدازاين تلفات راکودکان تشکيل مي دهند؟
پ:بيش از۵۰ درصد
*چندسال است که امريکاعراق رابمب باران هوايي مي کند؟
پ:۱۱ سال
* آيا بين دسامبر۱۹۹۸ وسپتامبر۱۹۹۹امريکا وانگلستان باعراق درحال جنگ بودند؟
پ:نه
*امريکا وانگلستان بين دسامبر۱۹۹۸ وسپتامبر ۱۹۹۹ چه مقداربمب روي عراق ريختند؟
پ:۹ ميليون کيلوگرم
*چه مدت ازتصويب قطعنامه ي ۶۶۱سازمان ملل(تحريم وارداتي وصادراتي عراق) مي گذرد؟
پ:۱۲ سال
* درسال ۱۹۸۹ مرگ وميرکودکان عراق به چه ميزان بوده است؟
پ:۳۸ درهزار
* درسال ۱۹۹۹ مرگ وميرکودکان عراق به چه ميزان بوده است؟
پ:۱۳۱ درهزار(يعني ۳۴۵ درصدافزايش)
* تااکتبر۱۹۹۹ به طورتقريبي چه تعدادازمردم عراق درنتيجه ي تحريم هاي سازمان ملل جان خودراازدست دادند؟
پ:۱.۵ميليون نفر
* ازسال۱۹۹۷ به طورتقريبي چه تعدادازکودکان عراق درنتيجه ي تحريم هاي سازمان ملل جان خودراازدست دادند؟
پ:۷۵۰۰۰۰ نفر
* آياصدام دستوربه اخراج بازرسان سازمان ملل ازعراق داد؟
پ:نه
* درنوامبرودسامبر۱۹۹۸ چندبازرسي درعراق انجام شد؟
پ:۳۰۰بازرسي
* ازاين بازرسي ها چند بازرسي بامشکلاتي مواجه شد؟
پ:۵ بازرسي

* آيابازرسان اجازه داشتندواردمقرحزب بعث شوند؟
پ:بله
* اين جمله راچه کسي دردسامبر۱۹۹۸ به زبان آورد«ميزان خلع سلاح عراق به اندازه اي بوده است که درعصرمدرن سابق نداشته است»؟
پ:اسکات ريتررييس کميسيون ويژه ي سازمان ملل
* درسال ۱۹۹۸ طبق ادعاي بازرسان سازمان چنددرصدازظرفيت توليدجنگ افزارهاي کشتارهمگاني عراق کشف ونابودشد؟
پ:۹۰درصد
*آياعراق تمايل به بازگشت بازرسان تسليحاتي دارند؟
پ:بله
* اسراييل تاسال ۱۹۹۲ چند قطعنامه ي سازمان ملل رانقض کرده است؟
پ:بيش از۶۵ قطعنامه
* بين سال ۱۹۷۲تا۱۹۹۰امريکا چندقطعنامه ي سازمان ملل درمورداسراييل را وتوکرده است؟
پ:بيش از۳۰قطعنامه
*چندکشورجهان جنگ افزارهسته اي شناخته شده دارند؟
پ:۸کشور
*عراق چند کلاهک هسته اي دارد؟
پ:هيچ
*امريکا چند کلاهک هسته اي دارد؟
پ:بيش از۱۰۰۰۰کلاهک
*تنها کشوري که جنگ افزارهسته اي رابه کاربرده است چه کشوري است؟
پ:امريکا
*اسراييل چندکلاهک هسته اي دارد؟
پ:بيش از۱۰۰ کلاهک
*«مرگ هنگامي فرامي رسدکه دربرابرمسائل مهم خاموشي درپيش گيريم»اين سخن ازچه کسي است؟
پ:مارتين لوترکينگ
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا