3/01/2003
خدا به مارحم کرد!!!:چندي پيش بروبچه هاي آهوي سه گوش (ترو خدااين هم شد اسم!!)به اين کمينه ي سراپاتقصير پيشنهادهمکاري دادند(بله درشهربه ماهم پيشنهاد هايي مي شود) که نپذيرفتيم!!به آن هاگفتيم بابا ما تک پريم(باروسپي اشتباه نشود!!) ومي آييم کاسه وکوزه تان رابه هم مي زنيم!!راستش رابخواهيد غم نان وکار گل هم فرصتي نمي گذاشت!!اکنون دريافتيم که چه بختياربوده ايم ونمي دانستيم!!انگاراين ها همه عوامل استکبارومزدورامپرياليسم بودند ومانمي دانستيم!!اگرپذيرفته بودم الان بايد توبه مي کردم!!ازتواب شدن هم هيچ خوشم نمي آيد!!مرگ برامپرياليسم وتمامي عوامل داخلي وخارجي اش!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا