3/01/2003
اصلاح طلبان برويدکشک تان رابسابيد!!!:خيلي دوست دارم تحليل هاي جناب تاج زاده و عمامه زاده وهزارتا زاده ي ديگررابشنوم!!دوستان عزيزازهم اکنون صحبت ازبازنگري ونقدخود مي کنندغافل ازآن که ديگر آن ممه را لولو برد!!آخرچه طورمي خواهيد به اوضاع تان سروسامان بدهيد؟!!کون اش راداريدبه نقدعلني تمامي هنجارهاي سنگواره اي خودتان ازسخنان گهربارسيداولادپيغمبر(هم ازنوع زنده اش هم ازنوع پرتاب شده به لقاالله!!) گرفته تا نانداني هايي مانند جنگ(ببخشيد !!دفاع مقدس!!) بپردازيد؟!!کون اش راداريدبراي آزادي تشکل هاي صنفي مستقل کارمندان،کارگران ومعلمان فعالیت وقانون گزاری کنید؟!!کون اش راداريد برای مردم سالاری راستین وبدون پسوندآبکی دینی مبارزه کنید؟اگرنداريد که به راستی هم نداريدبی خود نیرومصرف نکنیدشونصد انتخابات دیگرهم برگزارشوددیگراین مردم به شمارای نمی دهند!!برويد بابرادران تنی تان یعنی محافظه کاران عزیز برای به دست آوردن همان پايگاه اجتماعی ۵درصدی تان به سروکله هم بزنید!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا