3/01/2003
دلم براي ملي مذهبي ها مي سوزد!!!:همچنان براين باورم ملي مذهبي هاي اگرشعورداشته باشنددراين بازه ي تاريخي وزماني جانشين بازيگران کنوني درپايگان قدرت هستند(بعدش هم خدابزرگ است!!)منتهي به شرطي که شعورداشته باشندوبه نقش وجايگاه تاريخي خويش آگاه.اما انتخابات شوراها بارديگرنشان داداين جماعت بسيارپرت تر از آني هستند که مي نمايند!!به آقايان پيشنهاد مي کنم که روزي سه ساعت سواراتوبوس خط واحد شوندبسياربراي شان شفابخش است!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا