3/09/2003
بهزاد نبوي:اگراصلاح طلبان به موقعيتي برسند که مردم آن ها را تحويل نگيرندودرانتخابات شرکت نکنند اصلاح طلبان بيمه مي شوند چون کسي باآن ها کاري ندارد.
بامدادک:پيشنهاد مي کنم به همراه استاد عسگراولادي دانشکده ي تحليل هاي تخماتيک راه بياندازيد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا