3/10/2003
امان ازدست هنرمندان ميهن آريايي اسلامي:شايد بتوان گفت درميان جماعت هنرمندان، هنرپيشه هاي سينما وخوانندگان پاپ وغيرپاپ مشنگ ترين باشند!!بارها شده است که ازبازي هنرپيشه اي درنقش خاصي ياآوازدلنشين فلان خواننده لذت مي بري وگمان مي کني طرف خيلي سرش مي شودبعد فرصتي دست مي دهد ودربزمي مزمي!! باطرف روبرو مي شوي يا مصاحبه اش رادرروزي نامه اي مي خواني ودرمي ماني که چگونه انسان مي توانداين سان مراتب تهي مغزي رادرنوردد هنرمند که جاي خوددارد!!
تازه ترين مصداق چنين هنرمنداني جناب آقاي محمداصفهاني خواننده ي پرکارميهن آريايي اسلامي است که ريده است به تمامي ترانه هاي پرخاطره ي چندين نسل ازمردم (براي نمونه برويدبشنويد خوانش ايشان را از امشب درسرشوري دارم)وحتي چارلي چاپلين بيچاره هم ازترکش اش درامان نمانده است!!شگفت آورآن که جناب ايشان انگاردانش آموخته ي رشته ي پزشک هم هستند!!حالا چراشگفت آور؟!!ايشان به تازگي اسيريکي ازخبرنگاران رياکارميهن آريايي اسلامي افتادند وکلي افاضات باحال کرده اند!!

خبرنگاررياکار:اگرازشما بخواهندشغل تان رارهاکنيد وموذن حرم حضرت علي (ع) باشيد قبول مي کنيد؟
هنرمندگران قدر:اگرزندگي ام بگذردحتما!!خودحضرت علي مي فرمايند دردنياطوري زندگي کن که انگارتاابدزنده اي ودردنيا طوري زنده باش که انگارفردا مي ميري.يعني دلبستگي نبايد وجودداشته باشد.
خبرنگاررياکار:دوست داشتيدکجاودرحضورچه کسي اين ترانه ها رااجرا مي کرديد؟
هنرمند گران قدر:درحضورحضرت علي ومسلما جايي که ايشان باشند آن جا قطعا بهشت است پس من هم ترانه ام رادربهشت مي خواندم.
خبرنگاررياکار:اگرقرارباشدازحضرت علي عيدي بگيريد دوست داريد عيدي تان چه باشد؟
هنرمندگران قدر:دوست دارم مرا جزو عاشقان خودشان بدانندواگرعنايت ايشان همراه من باشد همه چيزم بي نقص است.اين ازنظرمن بزرگ ترين هديه است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا