3/17/2003
برادررييس جمهور:همسرم تعريف مي کردندکه تلويزيون فوتبال نشان مي داد.امام به يکي ازبچه ها مي گويندبلندشونمازت را بخوان.اين کودک مي گويد مي خواهم فوتبال ببينم.امام مي گويد روبه قبله مهم نيست بلندشورو به تلويزيون نمازبخوان تافوتبال را هم ببيني.
بامدادک:يعني مي خواي بگي طرف خيلي اهل تسامح بود؟؟مي دونيم بابا !!مي دونيم!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا